پنجشنبه 24 خرداد 1403
اداره آموزش های تخصصی مسئولیت اجرای موازين موضوعی آموزشي به شرح ذيل را دارد:
 1. آموزش های تخصصی کارکنان وزارت نیرو در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی، آب و آبفا
 2. آموزش های شغلی و اختصاصی
 3. آموزش های طرح نظام جامع کارکنان دولت
 4. آموزش های مهارت محور توانمندسازی و دانش افزایی
 5. نیاز سنجی و طراحی آموزش های مورد نیاز صنعت آب و برق و سایر صنایع کشور
 6. دوره های آموزشی بین المللی
 7. کارگاه های آموزشی داخلی و بین المللی
آموزش در دوره هاي كوتاه مدت از مناسب ترين روش هاي ظرفيت سازي نيروي انساني مي باشد. اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي كارآموزان ويژگيهاي زير مشاهده مي شود:
 1. ملاك و معيار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(اعم از دروس عملي و نظري)، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديد و نوين كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت والاي انسان، مي باشد.
 2. محتواي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسان ها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي ایفای نقش سازمانی پویاتر، تضمين مي نمايد.
 3. ايجاد مهارتهاي تخصصي از طريق شركت در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در زمره اهداف اين دوره ها مي باشد.
 4. برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوتاه مدت در دو جهت يادگيري مهارتهاي علمي و فني و تغيير رفتار سازماني طراحي و اجرا مي شود و يادگيري را در جهت تغيير رفتار مطلوب سازماني، سازماندهي مي نمايد.
 5. هرچند كه دردوره هاي آموزشي، آموزش مهارتها به افراد براي انجام كارهاي محوله اهميت دارد، ليكن دردوره هاي مزبور نكاتي منظورمي شود تا كارآموزان با فراگيري آنها ضوابط ومعيارهاي سازماني را رعايت نموده وتاثير فعاليتهاي آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.
 6. محتواي عمومي دوره ها ، نه تنها كارآموزان را با يافته اي جديد علمي آشنا مي نمايد ، بلكه آنان را قادر مي سازد تا خلاقيت و ابتكار تازه اي پديد آورند.
مأموريت اصلي اداره آموزش هاي تخصصي تدوين، انتقال دانش فني و فناوري روز و ارتقاء مهارت‌هاي مورد نياز براي گردش چرخهاي عظيم صنعت آب و برق و انرژي مي باشد.