پنجشنبه 24 خرداد 1403
تهیه و تنظیم گزارشات آماری
امنیت انرژی وفناوری‌های تجدید پذیر
تکنیک‌های برنامه ریزی
آشنایی با نهادها،موسسات ظرفیتها و ...