پنجشنبه 24 خرداد 1403
مأموريت‌های مجتمع
  • طراحی، تدوین و اجرای دوره های آموزشی تخصصی متناسب با فناوری های جدید و مورد نیاز صنعت آب و برق
  • ارزیابی و تعیین صلاحیت حرفه ای پیمانکاران صنعت آب و برق
  • راهبری، نظارت، برنامه ریزی و مدیریت آموزش های برون سپاری شده
  • آموزش های ترویجی و توسعه آگاهی های عمومی با هدف اصلاح الگوی مصرف آب و برق و مدیریت بحران
  • انجام پژوهش های علمی - کاربردی به منظور ارتقاء و بروزرسانی دوره های آموزشی
  • برگزاری آزمون های استخدامی و ارتقاء شغلی