پنجشنبه 24 خرداد 1403
تاریخچه و سابقه فعالیت

مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو در سال 1359 با تأسیس ستاد سازندگی و آموزش معنا یافت. این ستاد با گسترش و توسعه مراکز آموزشی، هم اکنون با نام مراکز آموزشی وزارت نیرو زیرمجموعه پژوهشگاه نیرو (شامل شش مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان، اصفهان، تهران، خراسان، غرب و فارس و دو واحد آموزشی و پژوهشی گیلان و مازندران) به عنوان یکی از با سابقه ترین مراکز آموزش در سطح کشور، ارائه آموزشهای تخصصی و کاربردی، آموزش های ضمن خدمت کارکنان صنعت آب و برق و آموزش های بین الملل را بر عهده دارد.