پنجشنبه 24 خرداد 1403
نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
اشکان ذوالریاستین رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران Azolriasatein@nri.ac.ir  
محمد رضا حسن پور سرپرست اداره هماهنگی و اجرا مجتمع تهران MRHassanpour@nri.ac.ir  
فهیمه صفریان سرپرست اداره آموزش های تخصصی مجتمع تهرا ن fsafarian@nri.ac.ir
مرضیه رحیمی کارشناس آموزش مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران MarRahimi@nri.ac.ir
محمود مهرگان احمدسرایی کارشناس آموزش مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران MMehregan@nri.ac.ir
حمید امید کارشناس آموزش مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران HOmid@nri.ac.ir
مریم حاجی میرعرب همکارپاره وقت اداره آموزش های تخصصی مجتمع MHajiMirArab@nri.ac.ir
لحیا ابوطالبی همکار پاره وقت مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران  
زهرا میراحمدی همکار پاره وقت مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران  
آرمان اسماعیل پور همکار پاره وقت مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران