پنجشنبه 24 خرداد 1403
اصول و اعتقادات حرفه‌ای
  • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
  • مشتری مداری و توجه به خواسته های متقاضیان
  • مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در قبال ذی نفعان
  • باور به یادگیری مستمر، کار تیمی و نوآوری
  • توجه به منزلت فردي و سازماني كاركنان
  • عدم تداخل مسئولیت های تنظیمی، مدیریتی و اجرایی با هدف جلوگیری از تعارض منافع
  • ارج نهادن به مشارکت اعضای هیأت علمی، خبرگان صنعت، کارکنان و فراگیران
  • کیفیت گرایی و بهبود مستمر فعالیت ها، خدمات و محصولات مطابق استانداردهای ملی و بین المللی
  • تعهد و پایبندی به نقش حاکمیت وزارت نیرو در عرصه صنعت آب و برق