پنجشنبه 24 خرداد 1403
عنوان فارسی دوره
وضعیت
نوع دوره
کد دوره عنوان دوره وضعیت نوع دوره سر فصل دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعت برگزاری دوره مدت دوره فایلهای دوره ورود به کلاس آزمون پیش آزمون جلسه اول جلسه دوم
17025 استاندارد 17025 در حال اجرا آنلاین 1403/02/08 1403/02/08 8الی 14 12 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
9228 شاخصهاي کليدي عملکرد در HSE در حال اجرا آنلاین 1403/02/11 1403/02/11 9الی 13 6 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
1004 ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد (گروه اول) در حال اجرا آنلاین 1403/02/19 1403/02/19 8 الی 14 6 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد (گروه دوم) در حال اجرا آنلاین 1403/02/22 1403/02/22 8الی 14 6 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
8094 تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي در حال اجرا آنلاین 1403/02/18 1403/02/22 8 الی 18:30 دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
3615 اصول مديريت مصرف برق در حال اجرا آنلاین 1403/02/16 1403/02/19 9الی 13 30ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
3332 اصول بهداشت محيط کار در حال اجرا آنلاین 1403/02/18 1403/02/30 9الی 13 36ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
3808 مديريت دارايي هاي فيزيکي در حال اجرا آنلاین 1403/03/06 1403/03/08 13 الی 17 48ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
1090 مديريت سبز در حال اجرا آنلاین 1403/02/30 1403/03/06 9الی 13 8 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
7143 مجازی سازی مرکز داده Vmware-DCV در حال اجرا آنلاین 1403/03/19 1403/04/19 16 الی 8:30 32ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
8033 آيين دادرسي کيفري در حال اجرا آنلاین 1403/03/20 1403/03/27 7الی 13 12 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
9225 بيوريتم ، خطاي انساني و حوادث در حال اجرا آنلاین 1403/03/20 1403/03/20 8 الی 13 6 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید
1087 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حال اجرا آنلاین 1403/03/21 1403/03/21 8 الی 16 8 ساعت دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید